boca120879 Publish time 31-1-2022 12:34 PM

Al-Qur'an & Hadith: Bab: Hubungan sesama Muslim

Edited by boca120879 at 31-1-2022 04:39 AM

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Diceritakan oleh Mahmud bin Ghailan, diceritakan oleh Waki', daripada Sufyan, daripada Zubaid, daripada Abu Wail, daripada Abdullah bin Mas'ud,
Rasulullah s.a.w. bersabda,

"Celaan terhadap seorang Muslim
adalah kefasikan,

sedangkan membunuhnya (Muslim)
adalah kekufuran."

(Hadith Tirmidzi no. 2559)

Nota penting:
Untuk pemahaman yang lebih baik,
sila rujuk nasihat pakar
(ulama, ustaz atau yang setaraf dengannya)

boca120879 Publish time 31-1-2022 12:38 PM

Edited by boca120879 at 31-1-2022 06:18 AM

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Diceritakan oleh 'Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab, diceritakan oleh Dawud (Ibnu Qais), daripada Abu Sa'id (hamba 'Amir bin Kuraiz),daripada Abu Hurairah,Rasulullah s.a.w. bersabda,
"Janganlah kalian saling mendengki,saling memfitnah,saling membenci,dan saling memusuhi.
Janganlah ada seseorang di antara kalian yang berjual beli sesuatuyang masih dalam penawaran Muslim lainnya.
Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara.Muslim yang satu dengan Muslim yang lainnya adalah bersaudara.
Tidak boleh menyakiti,merendahkanatau pun menghina.
Takwa itu ada di sini(Rasulullah s.a.w. menunjuk dadanya),Rasulullah s.a.w. mengucapkannya sebanyak tiga kali.
Seseorang telah dianggap berbuat jahatapabila dia menghina saudaranya sesama Muslim.
Muslim yang satu dengan yang lainnya haramdarahnya.hartanya,dan maruahnya."
Diceritakan oleh Abu At Thahir Ahmad bin Amru bin Sarh, diceritakan oleh Ibnu Wahab, daripada Usamah (Ibnu Zaid), daripada Abu Sa'id (hamba Abdullah bin Amir bin Kuraiz), daripada Abu Hurairah,Rasulullah s.a.w. bersabda,kemudian perawi menyebutkan Hadith yang serupa dengan Hadith Dawud,dengan sedikit penambahan.Di antara tambahannya adalah,
"Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh dan rupa kalian,akan tetapi Allah melihat kepada hati kalian(seraya Rasulullah s.a.w. mengisyaratkan telunjuknya ke dadanya).
(Hadith Muslim no. 4650)
Nota penting:Untuk pemahaman yang lebih baik,sila rujuk nasihat pakar(ulama, ustaz atau yang setaraf dengannya)


boca120879 Publish time 6-7-2022 04:29 PM

Bismillahir Rahmanir Rahim.Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Diceritakan oleh 'Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab, diceritakan oleh Al Mughirah (Al Hizami), daripada Abu Al Zinad, daripada Al A'raj, daripada Abu Hurairah,Rasulullah s.a.w. bersabda,
"Jika salah seorang daripada kalian berkelahi dengan saudaranya (sesama Muslim),
maka elakkan daripadamemukul bahagian muka."
(Hadith Muslim no. 4728)
Nota penting:Untuk pemahaman yang lebih baik,sila rujuk nasihat pakar(ulama, ustaz atau yang setaraf dengannya)

boca120879 Publish time 15-8-2022 12:42 PM

Edited by boca120879 at 15-8-2022 04:43 AM

Bismillahir Rahmanir Rahim.Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Diceritakan oleh Washil bin Abdul A'la, berkata, diceritakan oleh Asbath, daripada Al A'masy, daripada Abu Shalih, daripada Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda,
"Barangsiapa meringankan satu kesusahan seorang Muslim di dunia, maka Allah akan meringankan daripadanya satu kesusahan daripada kesusahan-kesusahan pada hari kiamat.
Barangsiapa memberi kemudahan kepada orang yang sedang kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat.
Barangsiapa menutup aib seorang Muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat.
Dan Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba tersebut mahu menolong saudaranya (sesama Muslim)."
(Hadith Abu Daud no. 4295)
Nota penting:Untuk pemahaman yang lebih baik,sila rujuk nasihat pakar(ulama, ustaz atau yang setaraf dengannya)

boca120879 Publish time 10-3-2023 11:37 AM

Edited by boca120879 at 10-3-2023 03:45 AM

Bismillahir Rahmanir Rahim.Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Diceritakan oleh Abu Ath Thahir & 'Amru bin Sawwad, diceritakan oleh Ibnu Wahb, diceritakan oleh Malik bin Anas, daripada Muslim bin Abu Maryam, daripada Abu Shalih, daripada Abu Hurairah,Rasulullah s.a.w. bersabda,
"Seluruh amal manusia dihadapkan kepada Allah s.w.t.dua (2) kali dalam seminggu.
Iaitu pada hari Isnin dan Khamis.
Lalu Allah mengampuni dosa setiap hamba-Nya yang Mukmin.
Kecuali orang yang bermusuhan.
Maka dikatakan kepada mereka,"Tinggalkanlah dahulu kedua-dua orang inisehingga mereka berdamai."
(Hadith Muslim no. 4654)
Nota penting:Untuk pemahaman yang lebih baik,sila rujuk nasihat pakar(ulama, ustaz atau yang setaraf dengannya)

boca120879 Publish time 16-5-2023 11:29 AM

Edited by boca120879 at 16-5-2023 03:35 AM

Bismillahir Rahmanir Rahim.Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadith Abu Daud no. 4265Darjat: Sahih
Diceritakan oleh Abdullah bin Maslamah, daripada Malik, daripada Ibnu Syihab, daripada Atha bin Yazid Al Laitsi, daripada Abu Ayyub Al Anshari,Rasulullah s.a.w. bersabda,
"Tidak halal bagi seorang Muslim tidak menegur saudaranya (seMuslim)lebih dari tiga (3) hari.
Ketika kedua-duanya bertemu,yang ini berpaling (muka),dan yang lain juga berpaling.
Yang paling baik daripada kedua-duanya,adalah yang memulai memberi salam."
Nota penting:Untuk pemahaman yang lebih baik,sila rujuk nasihat pakar(ulama, ustaz atau yang setaraf dengannya)


Pages: [1]
View full version: Al-Qur'an & Hadith: Bab: Hubungan sesama Muslim


ADVERTISEMENT