boca120879 Publish time 4-6-2022 10:08 AM

Al-Qur'an & Hadith: Bab: Masjid

Bismillahir Rahmanir Rahim.Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Diceritakan oleh Al Hasan bin Ali Al Khallal, diceritakan oleh 'Arim, diceritakan oleh Abdul Aziz bin Muhammad, diceritakan oleh Yazid bin Khushaifah, daripada Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban, daripada Abu Hurairah,Rasulullah s.a.w. bersabda,
"Jika kalian melihat orang menjual atau membelidi dalam masjid,maka katakanlah,"Semoga Allah tidak memberi keuntungan kepada barang niagamu."
Jika kalian melihat orang yang mengumumkansesuatu yang hilang di dalamnya,maka katakanlah,"Semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu."
(Hadith Tirmidzi no. 1242)
Nota penting:Untuk pemahaman yang lebih baik,sila rujuk nasihat pakar(ulama, ustaz atau yang setaraf dengannya)

boca120879 Publish time 4-6-2022 10:09 AM

Bismillahir Rahmanir Rahim.Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Diceritakan oleh Amru An Naqid & Zuhair bin Harb, diceritakan oleh Ibnu Uyainah, diceritakan oleh Sufyan, daripada Az Zuhri, daripada Sa'id, daripada Abu Hurairah,Nabi s.a.w. bersabda,
"Janganlah kalian bersusah payahmelakukan perjalanan jauh (tujuan ibadat),kecuali pergi ke tiga (3) masjid iaitu,1) masjidku ini (Masjid an-Nabawi, Madinah),2) Masjidil Haram (Mekah)3) dan Masjid al-Aqsa (Baitulmuqqadis)."
Diceritakan oleh Abu Bakr bin Abu Syaibah, diceritakan oleh Abdul A'la, daripada Ma'mar, daripada Az Zuhri dengan isnad ini, hanya sahaja ia menyebutkan,
"Diperbolehkan untuk bersusah payahmengadakan perjalanan jauhke tiga masjid."
(Hadith Muslim no. 2475)
Nota penting:Untuk pemahaman yang lebih baik,sila rujuk nasihat pakar(ulama, ustaz atau yang setaraf dengannya)

boca120879 Publish time 4-6-2022 11:45 AM

Edited by boca120879 at 4-6-2022 03:48 AM

Bismillahir Rahmanir Rahim.Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Bagi yang masih ragu2
dengan Hadith pada "post" pertama.


_Ls62-IIgeo

boca120879 Publish time 5-6-2022 11:27 AM

Edited by boca120879 at 6-6-2022 03:15 AM

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Diceritakan oleh Musaddad, diceritakan oleh Abdul Wahid, daripada Amru bin Yahya, daripada ayahnya (Yahya), daripada Abu Sa'id,
Rasulullah s.a.w. bersabda,

"Semua tempat di bumi ini
adalah masjid (tempat untuk solat atau sujud)

kecuali tempat mandi
dan kubur."

(Hadith Abu Daud no. 415)

Nota penting:
Untuk pemahaman yang lebih baik,
sila rujuk nasihat pakar
(ulama, ustaz atau yang setaraf dengannya)

boca120879 Publish time 5-7-2022 10:46 AM

Bismillahir Rahmanir Rahim.Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Diceritakan oleh Musa bin Isma'il, diceritakan oleh 'Abdul Wahid, diceritakan oleh Al A'masy, daripada Abu Shalih, daripada Abu Hurairah,Rasulullah s.a.w. bersabda,
"Solat seorang lelaki secara berjemaahdibandingkan solatnya di rumahnyaatau di pasarlebih baik (digandakan) pahalanyadengan dua puluh lima (25) kali ganda.
Yang demikian itu kerana bila dia berwudukdengan menyempurnakan wuduknya,lalu keluar dari rumahnyamenuju ke masjid,dia tidak keluarkecuali untuk melaksanakan solat berjemaah.
Maka tidak ada satu langkah pun daripada langkahnyakecuali akan ditinggikan satu (1) darjat,dan akan dihapuskan satu (1) dosanya.
Apabila dia melaksanakan solat (berjemaah),maka malaikat akan turun untuk mendoakannyaselama dia masih berada di tempat solatnya."Ya Allah, ampunilah dia.Ya Allah, rahmatilah dia."
Dan seseorang daripada kalian sentiasa dihitungdalam keadaan solatselama dia menunggubermulanya solat (berjemaah)."
(Hadith Bukhari no. 611)
Nota penting:Untuk pemahaman yang lebih baik,sila rujuk nasihat pakar(ulama, ustaz atau yang setaraf dengannya)

boca120879 Publish time 5-7-2022 10:46 AM

Bismillahir Rahmanir Rahim.Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Diceritakan oleh Musa bin Isma'il, diceritakan oleh 'Abdul Wahid, diceritakan oleh Al A'masy, daripada Abu Shalih, daripada Abu Hurairah,Rasulullah s.a.w. bersabda,
"Solat seorang lelaki secara berjemaahdibandingkan solatnya di rumahnyaatau di pasarlebih baik (digandakan) pahalanyadengan dua puluh lima (25) kali ganda.
Yang demikian itu kerana bila dia berwudukdengan menyempurnakan wuduknya,lalu keluar dari rumahnyamenuju ke masjid,dia tidak keluarkecuali untuk melaksanakan solat berjemaah.
Maka tidak ada satu langkah pun daripada langkahnyakecuali akan ditinggikan satu (1) darjat,dan akan dihapuskan satu (1) dosanya.
Apabila dia melaksanakan solat (berjemaah),maka malaikat akan turun untuk mendoakannyaselama dia masih berada di tempat solatnya."Ya Allah, ampunilah dia.Ya Allah, rahmatilah dia."
Dan seseorang daripada kalian sentiasa dihitungdalam keadaan solatselama dia menunggubermulanya solat (berjemaah)."
(Hadith Bukhari no. 611)
Nota penting:Untuk pemahaman yang lebih baik,sila rujuk nasihat pakar(ulama, ustaz atau yang setaraf dengannya)

boca120879 Publish time 19-7-2022 10:56 AM

Bismillahir Rahmanir Rahim.Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Diceritakan oleh Zuhair bin Harb & Muhammad bin al-Mutsanna, diceritakan oleh adh-Dhahhak bin Makhlad, diceritakan oleh Abdul Hamid bin Ja'far, diceritakan oleh ayahnya (Ja'far), daripada Mahmud bin Labid,
"Uthman bin Affan berniat untuk membuat penambahbaikan pada masjid, tetapi dihalang oleh orang ramai. Mereka lebih suka membiarkan masjid seadanya.
Kemudian Uthman bin Affan berkata, "Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda,
Sesiapa yang membina masjid kerana Allah, Allah akan membina (bangunan) di syurga untuknya seperti masjid itu."
(Hadith Muslim no. 829)
Nota penting:Untuk pemahaman yang lebih baik,sila rujuk nasihat pakar(ulama, ustaz atau yang setaraf dengannya)

boca120879 Publish time 23-5-2023 11:24 AM

Edited by boca120879 at 23-5-2023 03:28 AM

Bismillahir Rahmanir Rahim.Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadith Abu Daud no. 378Darjat: Sahih
Diceritakan oleh Muhammad bin Ash Shabbah bin Sufyan, diceritakan oleh Sufyan bin 'Uyainah, daripada Sufyan Ats Tsauri, daripada Abu Fazarah, daripada Yazid bin Al Ashamm,daripada Ibnu Abbas,Rasulullah s.a.w. bersabda,
"Saya tidaklah diperintahkan untuk menghiasi (mencantikkan) masjid-masjid."
Ibnu Abbas berkata,"Sesungguhnya, kalian akan menghiasi masjid-masjid sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani menghiasi (tempat ibadah mereka).
Nota penting:Untuk pemahaman yang lebih baik,sila rujuk nasihat pakar(ulama, ustaz atau yang setaraf dengannya)
Pages: [1]
View full version: Al-Qur'an & Hadith: Bab: Masjid


ADVERTISEMENT